Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot deze school, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en ga je ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als je het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het je verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze school zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.2. Gebruik licentie

  1. Toestemming wordt verleend om online lesmateriaal te consulteren en om tijdelijk één exemplaar van enig downloadbaar lesmateriaal op de website van de school te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel tijdelijk kijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag je niet:
  2. de materialen wijzigen of kopiëren;
  3. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  4. proberen de software op de website van CryptoSchool te decompileren of omgekeerd te engineeren (reverse-engineering);
  5. alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal verwijderen; of
  6. de lesmaterialen naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server 'spiegelen'.
  7. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als je een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door het CryptoSchool worden beëindigd.

3. Disclaimer

Het materiaal op de website van CryptoSchool wordt geleverd 'zoals het is'. CryptoSchool geeft geen expliciete of impliciete garanties en wijst hierbij alle andere garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending op intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder garandeert CryptoSchool geen verklaringen over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of met betrekking tot dergelijke materialen op andere gekoppelde sites.

De door CryptoSchool aangeleverde informatie wordt slechts voor informatiedoeleinden voorbereid en aangeboden en dient gelezen te worden in de tijdsgeest waarin het werd geschreven. Deze materie is voortdurend onderhevig aan wijzigingen, en CryptoSchool staat niet garant voor updates van de artikelen aan nieuwe wetgeving en marktomstandigheden. Het vormt geen juridisch of ander professioneel advies en lezers worden aanbevolen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst advies in te winnen. Het materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden geconsulteerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De auteurs van de aangeleverde informatie en documenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.4. Beperkingen

In geen geval is CryptoSchool aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de website van CryptoSchool, zelfs als de CryptoSchool of een geautoriseerde van de school mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schade.5. Revisies en Errata

Het materiaal dat op de website van CryptoSchool wordt weergegeven, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. CryptoSchool garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. CryptoSchool kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. CryptoSchool verbindt er zich echter niet toe de materialen bij te werken.6. Links

CryptoSchool heeft niet alle sites die aan haar website zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link betekent niet dat CryptoSchool de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

CryptoSchool kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van CryptoSchool valt onder het Belgisch recht en Belgische rechtbanken, ongeacht de wetsconflicten.